เกี่ยวกับบ้านศิลปินคลองบางหลวง

"ซ่อมแซมบ้าน เปลี่ยนไม้ซ่อมแซมชีวิต

เปลี่ยนแนวคิดให้มาอนุรักษ์บ้านเก่า"

บ้านศิลปินฯเดิมเป็นบ้านของตระกูล "รักสำหรวจ" สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยก่อนที่จะปรับปรุงมีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไม้ทรุดโทรมสามหลังติดกัน เป็นบ้านไม้2ชั้นทรงมะนิลา มีพระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองอยู่ภายในบริเวณบ้านเป็นจุดเด่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอดีตบ้านวัดโรงเรียนนั้นมีอาณาเขตร่วมกัน

ในปี ๒๐๐๘ พลเรือเอก ยอดชาย รักสำหรวจ ได้เห็นผลงานของ นายชุมพล อักพันธานนท์ ที่ทำการปรับปรุงอาคารเก่าย่านชุมชนเทเวศน์ให้กลายเป็น โรงแรมพระนครนอนเล่น โดยเป็นโรงแรมที่ให้ผู้มาพักได้ประสบการณ์ถึงการเป็นส่วนหนึ่งในย่านนั้น และคำนึงถึงกิจการที่ต้องดำเนินคู่ไปกับชุมชน จึงได้เชิญให้เข้าไปดูบ้านของตระกูลรักสำรวจเพื่อหาทางปรับปรุงให้บ้านมีชีวิตขึ้นมาและทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

ด้วยใจรักในบ้านไม้และวิถีชีวิตชุมชน นายชุมพล อักพันธานนท์ จึงชักชวนกลุ่มเพื่อน

อีกสามท่านได้แก่ คุณสุรางค์รักษ์ ชัยศรีโชติ คุณจิตติมา วิบูลย์ลาภ และ คุณเอก โชติวัฒนากร มาซื้อบ้านไว้ และ ทำการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพสวยงามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

ในวันที่ ๙ เดือน๙ ปี๒๐๐๙ บ้านศิลปินริมคลองบางหลวงแห่งนี้ จึงได้ฤกษ์เปิดให้เข้าชมและต่อมาในปี ๒๐๑๑ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น สาขาเคหสถาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การก่อกำเนิดของบ้านศิลปินฯ มีส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เข้ามาเยี่ยมชมย่านประวัติศาสตร์สำคัญ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนย่านคลองบางหลวง โดยตัวบ้านเองเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต มีพื้นที่แสดงงานศิลปะบนชั้น2 มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิลปะได้เข้าถึงผู้คนทั่วไป มีพื้นที่แสดงสินค้าจาก ศิลปิน นักออกแบบ จนถึงงานฝีมือจากชาวบ้านในหลายพื้นที่ของประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยยึดหลักการดำเนินกิจการ เศรษฐกิจดี วิถีชีวิตไม่เปลี่ยน


นอกจากนี้ บ้านศิลปินฯ จัดพื้นที่หน้าพระเจดีย์ให้เป็นลานการแสดง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงหุ่นละครเล็ก และใช้เป็นพื้นที่ในการสอนเยาวชนในชุมชนที่สนใจการแสดงให้ได้มาเรียนที่บ้านศิลปินฯด้วย